PRIVACY BELEID

Kennisgroep Cyber Security (hierna: KGCS) is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. KGCS is een onderdeel van CyberAnt B.V. KGCS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Daarnaast is de privacyverklaring van CyberAnt B.V. van toepassing: https://cyberant.com/privacyverklaring/

De handelswijze van KGCS is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is gegaan.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

  1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Het algemene beleid is dat KGCS geen persoonsgegevens verwerkt of dit zal minimaliseren tot een noodzakelijk minimum. Indien toch uw persoonsgegevens door KGCS worden verwerkt is dit voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met KGCS.  Deze overeenkomsten zijn hoofdzakelijk gericht op consultancy op het gebied van cybersecurity. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van KGCS te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Mede afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, verwerkt KGCS jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om je te kunnen e-mailen als je via kennisgroepcybersecurity.nl/ gebruik hebt gemaakt van het contactformulier;
  • Om een account voor je aan te maken op kennisgroepcybersecurity.nl/. Het forum waar een account voor aangemaakt wordt is een veilige omgeving waarin informatie over digitale weerbaarheid kan worden uitgewisseld;
  1. Marketingactiviteiten

KGCS houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van KGCS.

  1. Beveiligingsniveau

KGCS beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5.

  1. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

  1. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Kennisgroep Cyber Security
Marconiweg 1
3899 BR Zeewolde
info@kennisgroepcybersecurity.nl

  1. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.