1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #3413
  CyberAnt
  Sleutelbeheerder

  Gebruikersvoorwaarden forum Kennisgroep Cyber Security

  Onderstaande voorwaarden (hierna: Gebruikersvoorwaarden) zijn van toepassing bij het gebruik van het forum gedeelte binnen de online omgeving van Kennisgroep Cyber Security (hierna: KGCS), een online omgeving voor ondernemers, cyber security experts en webshopeigenaren (hierna: Gebruikers).

  Voorwaarden laatst gewijzigd op 8 januari 2024.

  1. Basisregels Forum Kennisgroep Cyber Security

  Het forum is er voor Gebruikers om onder meer vragen over veilig digitaal ondernemen te kunnen stellen en beantwoorden, kennis delen, ervaringen uitwisselen, contacten leggen ter bevordering van samenwerking(en) tussen ondernemers, security- en IT-specialisten en netwerken. Overtreding van onderstaande basisregels door Gebruikers wordt in ieder geval gezien als handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden. Waar KGCS dit naar eigen inzicht nodig acht, mag KGCS berichten of andere uitlatingen verwijderen van het forum of onderwerpen sluiten.

  2. Kwetsende berichten en gevoelige persoonlijke informatie

  KGCS streeft ernaar om het forum veilig en vriendelijk te houden voor de Gebruikers. Gebruikers respecteren de rechten van anderen en houden zich aan de wet. Het is niet toegestaan om op het forum uitingen, op welke wijze dan ook, te doen die:
  • bedreigingen, beschuldigingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, dan wel op andere wijze als kwetsend door Gebruikers kunnen worden opgevat;
  • discrimineren, (seksueel) intimideren of racistische uitingen bevatten;
  • op ongepaste wijze omgaan met andermans mening;
  • feiten bevatten, die overduidelijk niet waar zijn;
  • pornografisch materiaal bevatten of verwijzen;
  • in strijd zijn met de algemene normen en waarden;
  • persoonlijke informatie bevatten, zoals adressen, telefoonnummers of andere contactgegevens die kunnen leiden tot de Gebruiker zelf of andere individuen.
  • er op gericht zijn om een negatieve sfeer op (een onderwerp van) het forum te veroorzaken.
  Dergelijke uitingen kunnen onmiddellijk door KGCS van het forum worden verwijderd.

  3. Algemeen

  Gebruikers stemmen bij het invullen van het registratieformulier (waarmee toegang wordt gegeven tot het forum) in met de Gebruiksvoorwaarden, door de box “Ik ga akkoord met de Gebruikersvoorwaarden” aan te vinken. KGCS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang door te voeren. Indien de Gebruikersvoorwaarden wijzigen wordt de Gebruiker per email (verbonden aan het profiel van de Gebruiker) op de hoogte gesteld. Indien de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, stemmen Gebruikers in met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden door gebruik te maken van het forum.

  Gebruikers dienen zich te houden aan de Gebruikersvoorwaarden en de regels, zoals deze hierin zijn opgenomen. KGCS kan Gebruikers, indien deze handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden, de toegang tot het forum ontzeggen. In geval van inbreuk op rechten van KGCS of derden, dan wel van handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden, behoudt KGCS zich het recht voor om deze middelen rechtens te handhaven.

  4. Berichten plaatsen op het forum

  Iedere Gebruiker van het forum is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de gevolgen van eigen geplaatste berichten en eigen reacties. De Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de eigen content. KGCS is niet verantwoordelijk voor de berichten van Gebruikers en de gevolgen hiervan. KGCS vertrouwt op maatschappelijk aanvaardbaar gedrag van de Gebruiker op het forum. KGCS modereert berichten echter wel op basis van deze Gebruikersvoorwaarden.
  KGCS verbindt zich ertoe Gebruikers een maatschappelijk aanvaardbaar gedrag op het forum op te leggen en heeft daartoe onder andere de Gebruikersvoorwaarden opgesteld. Indien een Gebruiker meent dat in strijd wordt gehandeld met de Gebruikersvoorwaarden door een derde, kan deze Gebruiker contact opnemen met KGCS (info@kennisgroepcybersecurity.nl).

  5. Berichten van Gebruikers

  KGCS spant zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. De informatie op het forum is uitsluitend bedoeld voor leden van het forum. Het is niet toegestaan informatie en gegevens van het forum openbaar te maken, tenzij hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming is gegeven door de afzender. Daarnaast kan het KGCS verplicht zijn de informatie openbaar maken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (zie artikel 19 van deze voorwaarden).

  6. Kennisgevingen en berichten van KGCS

  De Gebruiker stemt ermee in dat er kennisgevingen en berichten worden gestuurd door KGCS aan de Gebruiker.

  7. Taal

  Het gaat hier om een Nederlands forum, bedoeld voor ondernemend Nederland. Op het forum wordt door KGCS en de Gebruikers enkel de Nederlandse taal gevoerd. KGCS kan besluiten, bijvoorbeeld indien de doelgroep of het onderwerp van de discussie dit vergt, om het gebruik van Engels door de Gebruikers toe te staan. Communicatie door Gebruikers in andere talen dan Nederlands en Engels wordt per definitie verwijderd, dit i.v.m. administratieve lasten en het feit dat andere talen dan Engels en Nederlands door een kleinere groep dan de hele doelgroep van het forum wordt verstaan.

  8. Spam, reclame en acquisitie

  Het in grote getale plaatsen van (ongewenste) berichten op het forum en het maken van reclame op welke wijze dan ook, zoals links of deep links is niet toegestaan. De Gebruiker is wel toegestaan een link naar een persoonlijke website of een social media kanaal in het persoonlijk profiel op te nemen. Het is niet toegestaan te handelen in strijd met de regels zoals omschreven in de Privacy beleid.

  9. Inbreuk op rechten van derden

  Het is niet toegestaan inbreuk te maken op rechten van derden.

  10. Virussen, hacken en andere misdragen

  De Gebruiker dient geen oneigenlijk gebruik te maken van het forum door bewust virussen, trojan horses, wormen of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn op het forum of platform waar het forum gehost wordt te plaatsen. Bij inbreuk op deze bepaling zal KGCS hiervan aangifte doen. In zodanige gevallen van inbreuk zal de Gebruiker recht op gebruik van het forum onmiddellijk staken. KGCS neemt de nodige maatregelen om dergelijke gevallen tegen te gaan. KGCS is echter niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een distributed denial-of-service attack, virus of ander technisch schadelijk materiaal dat hardware, software, gegevens, informatie of enig materiaal in eigendom van de Gebruiker kan beschadigen door het gebruik van het forum of door het downloaden van enig materiaal dat op KGCS gepubliceerd staat, of enige website die aan dit platform gelinkt is.

  Vindt de Gebruiker een zwakke plek in een ICT-systeem van het forum of platform van KGCS dan kan de Gebruiker dit melden. De Gebruiker meldt dit via het e-mailadres info@kennisgroepcybersecurity.nl. De Gebruiker meldt de kwetsbaarheid voordat dit aan de buitenwereld kenbaar wordt maakt. Zo kan KGCS eerst maatregelen treffen.

  11. Gebruik persoonsgegevens en Privacy beleid

  Het is niet toegestaan om op het forum persoonsgegevens (waaronder namen en adressen) of andere gevoelige gegevens te plaatsen van Gebruikers. Ook is het niet toegestaan om gebruik te maken van gegevens uit profielen van Gebruikers anders dan in overeenstemming met de doeleinden van het forum zoals opgenomen in het Privacy beleid. Voor KGCS is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van Gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens, handelt KGCS volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. KGCS maakt op inzichtelijke wijze haar privacy beleid kenbaar in het Privacy beleid, welke op het forum van toepassing is.

  12. Persoonlijk account

  Het forum is een platform voor en door ondernemers. Dit betekent dat u voor het aanmaken van uw account uw zakelijke e-mailadres gebruikt (dus bijvoorbeeld geen gmail-, hotmail- of msn-accounts). Slechts in uitzonderingsgevallen kan het KGCS besluiten het gebruik van een dergelijk e-mailadres toe te staan bij het aanmaken en/of gebruiken van een account. Dit zal ze alleen doen als het maken van een uitzondering bijdraagt aan haar missie ondernemend Nederland cyberweerbaar maken, bijvoorbeeld bij ondernemers die alleen op persoonlijke titel hun bijdrage en expertise kunnen leveren.
  Het is slechts toegestaan één account te hebben. De gebruiker dient in het profiel de eigen voornaam of voorletter en achternaam te gebruiken.

  De Gebruiker stemt in dat: er een veilig wachtwoord wordt gekozen, het wachtwoord veilig en vertrouwelijk wordt gehouden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord en de veiligheid ervan en voor alles wat er gebeurt via het persoonlijke account, tenzij er misbruik wordt gemeld.

  Wanneer de Gebruiker de noodzakelijke persoonlijke informatie, bestaande uit voornaam of -letter, achternaam en e-mailadres verstrekt om een aanmelding en registratie op het forum te kunnen verkrijgen, dan wordt deze informatie alleen gebruikt om de registratie op het forum te voltooien en gebruikersbeheer mogelijk te maken. KGCS geeft, deelt, verkoopt of draagt nooit persoonlijke informatie over aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is. Een Gebruiker kan te allen tijde het persoonlijke account permanent verwijderen van het forum. Wanneer een Gebruiker het persoonlijke account permanent verwijderd, wordt alle data van deze Gebruiker permanent van het forum verwijderd.

  13. Notice beleid

  Indien door een Gebruiker in strijd met de Gebruikersvoorwaarden wordt gehandeld, past KGCS, dan wel haar Administrators en/of Moderators, daarop, naar eigen inzicht, het volgende beleid toe:
  • De Administrator kan zonder voorafgaande waarschuwing aan Gebruikers berichten wijzigen of verwijderen, indien deze in strijd zijn met de Gebruikersvoorwaarden;
  • De Administrator kan naar eigen inzicht een waarschuwing sturen, de berichten van de Gebruiker modereren alvorens deze online gaan en/of een ban uitdelen, wanneer één of meerdere regels of gebruikersvoorwaarden door een Gebruiker worden overtreden;
  • De Administrator mag een Gebruiker zonder waarschuwing permanent blokkeren, indien een Gebruiker zich tijdens een ban (tijdelijk óf permanent) schuldig maakt aan ‘ban dodging’, en terugkomt op het forum onder een ander account en/of een ander IP-adres. Dit geldt dan ook als overtreding.

  14. Ban beleid

  Voor een Gebruiker van het forum wordt het volgende bansysteem gehanteerd:
  • eerste overtreding: waarschuwing via e-mail, verwijdering van het betreffende bericht en volgende berichten van Gebruiker moeten worden goedgekeurd door een Administrator of Moderator.
  • tweede overtreding: ban van 7 dagen, verwijdering van het betreffende bericht en volgende berichten van Gebruiker moeten worden goedgekeurd door een Administrator of Moderator.
  • derde overtreding: ban van 30 dagen, verwijdering van het betreffende bericht en volgende berichten van Gebruiker moeten worden goedgekeurd door een Administrator of Moderator.
  • vierde overtreding: permanente Gebruikersban (zowel op account als op IP-adres).

  Wordt een account enkel gebruikt om reclame te maken, dan mag een account per direct permanent worden geblokkeerd door een Administrator. Bij wangedrag waarbij (naar oordeel van de Administrator) de sfeer op het forum en/of de veiligheid van de Gebruikers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban uitgedeeld.
  Wanneer een Gebruiker een permanente ban heeft gekregen, zal KGCS hier per e-mail melding van maken aan betreffende Gebruiker.
  Indien een overtreding dermate ernstig is, kan KGCS naar eigen inzicht besluiten, van bovenstaand beleid afwijken.
  Een Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Administrator van argumenten te voorzien waaruit kan blijken dat er geen sprake is van overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden.
  Mocht een Gebruiker het niet eens zijn met een beslissing, dan kan Gebruiker over deze beslissing uitsluitend per e-mail een klacht indienen bij de Administrator via info@kennisgroepcybersecurity.nl. Het standpunt van de Administrator is bindend.

  15. Intellectuele Eigendomsrechten

  Het forum en platform van KGCS bevat elementen van derden waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, waaronder logo’s, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s en grafische vormgeving. Mede om de belangen van derden te beschermen, is de inhoud van het forum en platform voor Gebruikers alleen bestemd voor persoonlijk of bedrijfsmatig, informatief, niet-commercieel gebruik conform de doelstelling van het forum.

  Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:
  • het is niet toegestaan onderdelen en materiaal dat zich op het forum of platform bevindt elektronisch of anderszins te kopiëren;
  • indien het forum of platform informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal KGCS zich er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen;
  • mocht KGCS op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreuk makend(e) materiaal dan heeft KGCS de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

  16. Aansprakelijkheid

  Onverminderd het verder bepaalde in de Privacy kan KGCS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het forum. KGCS plaatst informatie die correct en gevalideerd is, onder voorbehoud van wijzigingen, hetzelfde vraagt zij van haar Gebruikers die deze gebruikersvoorwaarden dienen te accorderen alvorens toegang te krijgen tot het forum. KGCS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het forum of platform, de daarop verschenen content of de (on)bereikbaarheid van het forum of platform.

  Uitingen op het forum, zijn die van Gebruikers en niet (noodzakelijkerwijs) die van KGCS. KGCS kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. KGCS is niet verantwoordelijk voor hoe de Gebruiker handelt op basis van communicatie op het forum.

  KGCS kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

  17. Overig

  Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden, zullen KGCS en Gebruikers gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
  Op de Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen KGCS en Gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
  KGCS streeft er naar het forum zoveel mogelijk aan de specifieke doelgroepen van het forum beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot het forum of platform beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

  18. Contact

  Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan de Gebruiker e-mailen naar: info@kennisgroepcybersecurity.nl. in het Privacy beleid wordt omschreven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens. Voor tips, opmerkingen en overige informatie kan de Gebruiker ook e-mailen naar: info@kennisgroepcybersecurity.nl.

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Het onderwerp ‘Gebruikersvoorwaarden forum Kennisgroep Cyber Security’ is gesloten voor nieuwe reacties.